Zorg

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelt. “Niet iedereen hoeft een kampioen te zijn, als je maar je record verbetert”.

Ieder kind is uniek en heeft eigen talenten. 

Om de leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, beschikken we over een (digitaal) leerlingvolgsysteem. Hierin staan allerlei gegevens van de kinderen vermeld. Alle kinderen vanaf groep 3 doen mee aan de “Niet- methodetoetsen” van CITO Leerling in Beeld.

We toetsen rekenen, taalverzorging en de leestoetsen van AVI en DMT. Deze toetsmomenten zijn in januari en in juni. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen volgen wij de kinderen hun hele schoolloopbaan.

De uitslagen worden vermeld bij het rapport en zijn ook zichtbaar op het Ouderportaal van ParnasSys. De toetsen helpen ons als leerkrachten om ons onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Als een kind op een bepaald onderdeel uitvalt, kan op dat punt extra hulp worden geboden. Als een kind ergens erg goed in is, kan voor verdiepingsstof worden gekozen. We meten ook hoe een kind zich sociaal emotioneel ontwikkelt en bieden ondersteuning waar dit nodig is. In het kader van Sociale Veiligheid meten we ook jaarlijks hoe sociaal veilig kinderen zich voelen door ze een vragenlijst in te laten vullen. We nemen signalen van onveiligheid uiterst serieus.

Het leerling-dossier is alleen toegankelijk voor de teamleden, professionele begeleiders vanuit het SBO, schoolbegeleiders vanuit het Samenwerkingsverband en de ouders van het kind. In het leerling-dossier verzamelen we ook de resultaten van observaties en van de toetsen die afgenomen zijn. In het dossier van de leerlingen bevinden zich ook de verslagen van huisbezoeken, gesprekken met externen, GGD etc. Ook is een blad met bijzonderheden opgenomen. Het leerlingendossier wordt bijgehouden door de groepsleerkracht. Als een kind voor het eind van groep 8 de school verlaat, worden deze gegevens doorgegeven aan de nieuwe school. Deze gegevens staan in een onderwijskundig rapport dat de vervolgschool ontvangt. De gegevens van de schoolverlaters uit groep 8 worden op verzoek van de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs met hen doorgesproken. Via OSO ( digitaal) worden gegevens verstuurd. Er wordt echter geen informatie verzonden naar de vervolgschool waar u als ouder geen kennis van heeft genomen. Tijdens het VO gesprek tekent u als ouders de documenten die verstuurd worden naar het VO.

Extra hulp

Kinderen die uitvallen op de toetsen of te weinig vooruitgang laten zien, ontvangen extra hulp. Dit kan door extra aandacht in de groep bij een bepaald vak. De intern begeleider is hiervan op de hoogte en kan helpen bij het opstellen van een zorgplan. De specifieke hulp die geboden wordt komt in het groepsplan te staan. Meerdere kinderen die een zelfde aanpak nodig hebben kunnen zo meer tegelijk geholpen worden. Leerlingen met een “zorgarrangement”en leerlingen waar sprake is van een lees-interventieplan in het kader van het dyslexieprotocol hebben nog een individueel handelingsplan. Mocht het plan niet genoeg resultaat opleveren, dan kan advies worden gevraagd aan het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsteam

In het ondersteuningsteam zitten professionals op het gebied van leerlingenzorg. Een orthopedagoog / psycholoog, een vertegenwoordiger uit het speciaal onderwijs, de intern begeleider en de betreffende groepsleerkracht. Zij bekijken samen hoe een bepaalde leerling het best geholpen kan worden. Als een leerling besproken wordt in het ondersteuningsteam, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld en vaak ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Extra uitdaging

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, omdat ze hoog –of meerbegaafd zijn krijgen een eigen aanpak. Deze aanpak kan betekenen dat ze de leerstof die voor hun leerjaar gemaakt moet worden in compacte versie maken en ze daarnaast verdieping- en verrijkingsstof wordt aangeboden. In schooljaar 2018-2019 is de bovenschoolse Talentenklas opgestart. Dit is voor kinderen die meer nodig hebben aan uitdaging en verrijking dan de eigen school kan bieden. Op dinsdag en donderdag start er een groep van alle Stromingsscholen op de Eben Haezer in Woudrichem. De andere dagen zijn deze kinderen op hun eigen school. Ze blijven ook ingeschreven op hun eigen school.