MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is ook een MR verbonden. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR geeft advies of instemming aan zaken die betrekking hebben op voorstellen tot verandering binnen de school. Ze denken bijvoorbeeld mee met het vakantierooster en zijn betrokken bij het aannemen van nieuw personeel. Vier keer per jaar vergaderen zij deels samen met de schoolambassadeurs.

Op dit moment zijn de MR leden: juf Leonie, juf Liesbeth, Walter van der Stelt en Lucie Franken

Schoolambassadeurs zijn: Linda Colijn, Corinna van Santen en Romi Edelman.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor de meerderheid van de scholen van de stichting, de GMR is de schakel tussen ouders en personeel. Als GMR van de Stroming vinden we het belangrijk om te werken vanuit onze Christelijke identiteit met als basis vertrouwen. We willen als een volwaardig gesprekspartner kunnen bijdragen aan de beleidsvorming. De GMR stelt zich tevens op als klankbord voor het college van bestuur. Alle ouders en personeelsleden van de Stromingsscholen en het bestuurskantoor vormen onze achterban.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de GMR van de Stroming gevormd door 6 ouders en 6 personeelsleden, die elk een eigen aandachtsgebied of rol hebben. Het gaat om totaal 4 aandachtsgebieden:

  • Onderwijs, kwaliteit & identiteit
  • Financiën
  • Personeel, organisatie & identiteit
  • Beheer, huisvesting, Arbo & veiligheid

Hoe communiceert de GMR? 

  • memo na een vergadering naar de MR 
  • jaarverslag
  • voorzittersoverleg (1x per jaar)
  • bezoek aan MR-vergadering (1x per jaar)

Voor meer informatie en documenten van de GMR:

GMR