Praktische vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u toch nog vragen over de antwoorden? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Onderwijskundig

Wat doet de school voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?

Kinderen die uitvallen op de toetsen of te weinig vooruitgang laten zien, ontvangen extra hulp. Dit kan door extra aandacht in de groep bij een bepaald vak. De intern begeleider is hiervan op de hoogte en kan helpen bij het opstellen van een zorgplan. De specifieke hulp die geboden wordt komt in het groepsplan te staan. Meerdere kinderen die eenzelfde aanpak nodig hebben kunnen zo tegelijk geholpen worden.
Leerlingen met een “zorgarrangement” en leerlingen waar sprake is van een lees-interventieplan in het kader van het dyslexieprotocol hebben nog een individueel handelingsplan. Mocht het plan niet genoeg resultaat opleveren, dan kan advies worden gevraagd aan het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsteam
In het ondersteuningsteam zitten professionals op het gebied van leerlingenzorg. Een orthopedagoog / psycholoog, een vertegenwoordiger uit het speciaal onderwijs, de intern begeleider en de betreffende groepsleerkracht. Zij bekijken samen hoe een bepaalde leerling het best geholpen kan worden. Als een leerling besproken wordt in het ondersteuningsteam, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld en vaak ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Wat doet de school voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben?

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, omdat ze hoog –of meerbegaafd zijn krijgen een eigen aanpak. Deze aanpak kan betekenen dat ze de leerstof die voor hun leerjaar gemaakt moet worden in compacte versie maken en ze daarnaast verdieping- en verrijkingsstof wordt aangeboden.
In het jaar 2017 zijn we op onze eigen school gestart met een “Plusklasje” in Waardhuizen. In deze Plusklas komen kinderen van onze school bij elkaar en krijgen les van juf Joyce. Dit is meer dan alleen wat verrijkingsstof, maar echt werken aan projecten voor meer- en of hoogbegaafden. Dit schooljaar willen we hiermee verder gaan, mits er voldoende kinderen zijn.
In schooljaar 2018-2019 start ook de bovenschoolse Talentenklas. Dit is voor kinderen die meer nodig hebben aan uitdaging en verrijking dan de eigen school kan bieden. Op dinsdag en donderdag start er een groep voor alle Stromingsscholen op de Eben Haëzer in Woudrichem. De andere dagen zijn deze kinderen op hun eigen school. Ze blijven ook ingeschreven op hun eigen school.

Wat doet de school tegen pesten?

Pestgedrag mag niet! Helaas komt het toch regelmatig voor. Daarom is het enorm belangrijk voor een veilige groep dat je je ervan bewust bent en er open over kunt zijn.  Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Kwink is een methode die preventief werkt. Tijdens de Kwinklessen wordt regelmatig aandacht besteed aan pesten, want in 2016 geeft 10% van de basisschoolleerlingen aan dat zij slachtoffer geweest zijn van pesten. Hiervan geeft bijna 8% aan maandelijks gepest te zijn en bijna 3% wekelijks.

We leren kinderen het volgende over pestgedrag in groepen:
Pesten komt voor waar mensen in groepen bij elkaar zijn. Je kunt daarbij drie verschillende posities innemen binnen de groep:

  1. Je kijkt er op afstand naar, je bent een toeschouwer
  2. Je pest zelf, je bent een dader  
  3. Je wordt gepest, je bent een slachtoffer
Met behulp van rollenspellen en gesprekken worden situaties besproken of nagespeeld, waarin de kinderen zich verplaatsen in de verschillende posities zoals hierboven beschreven. Emotiewoorden als schaamte, angstig en schuldig worden hierbij besproken. Door op deze manier regelmatig en preventief bezig te zijn hopen we de kinderen te leren hoe ze moeten/kunnen handelen als ze in een groep terechtkomen waar pestgedrag waargenomen wordt.

Ouders

Hoe meld ik mijn kind ziek?

We willen graag weten welke leerlingen niet op school kunnen komen. We horen dat het liefst voor schooltijd. U kunt vanaf 8.05 uur bellen. Degene die de telefoon aanneemt, geeft de ziektemelding of doktersbezoek door aan de desbetreffende leerkracht. We weten uit ervaring dat broertjes en/of zusjes dit vaak vergeten door te geven. We vragen u dan ook vriendelijk om zelf te bellen.
Een bezoek aan de tandarts of dokter/specialist wordt vaak al vroeg gepland. Wilt u het bezoek dan direct na planning al doorgeven aan de groepsleerkracht? Dit mag via de mail.

Hoe vraag ik verlof aan?

Via het aanvraagformulier verlof wat hier te downloaden is, kunt u verlof aanvragen.  Na invullen graag indienen bij de directie. 
Wij willen u dringend verzoeken om de vakanties te plannen in de schoolvakanties. Het is niet mogelijk om vrijaf te geven in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Er kan in principe geen vrijaf worden gegeven voor een vakantie buiten de schoolvakanties om. Verzoeken voor een vakantie buiten de schoolvakanties moeten vier weken voor het verlof schriftelijk d.m.v. het formulier worden aangevraagd. Graag een verklaring (eventueel van werkgever of huisarts) bijvoegen. De directeur bepaalt of het extra verlof wordt toegestaan.
Een dag vrij wordt alleen gegeven in bijzondere gevallen zoals huwelijk, ernstige ziekte en begrafenis. Wilt u in deze gevallen zelf schriftelijk verlof aanvragen bij de directeur (of zijn plaatsvervanger)
Uitzonderlijk verlof kan worden verleend voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen i.v.m. gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Voor vierjarige kinderen is er nog geen leerplicht. We stellen het op prijs dat u ook voor vierjarigen gewoon vrij vraagt.

Wanneer krijgt mijn kind een rapport?

We lichten de ouders minstens twee maal per jaar in over het welbevinden en de vorderingen van hun kind. De leerlingen krijgen 2 maal per schooljaar een rapportmap mee naar huis. N.a.v. het eerste rapport wordt de gelegenheid gegeven tot een 10-minutengesprek. In november is er een ouder vertelmoment. De rapportmap gaat een ‘schoolleven’ lang mee. Aan het eind van groep 8 krijgen de leerlingen de map mee naar huis. Het eerste rapport komt mee in februari, het tweede rapport komt mee in juli.  

Wanneer zijn de vakanties?

Vakantierooster 2022/2023 Herfstvakantie 24-10 t/m 28-10-2022 Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 Voorjaarsvakantie: 27-02 t/m 03-03-2023                                                                                                                                    Goede vrijdag en 2e paasdag: 07-04 t/m 10-04-2023                                                                                                                      Meivakantie: 24-04 t/m 05-05-2023 Hemelvaart: 18-05 t/m 19-05-2023 2e pinksterdag: 29-05-2023 Zomervakantie: 10-07 t/m 18-08-2023

Hoe wordt de verjaardag van mijn kind gevierd?

Als een kind jarig is, wordt er meestal getrakteerd. Dat is leuk en lekker. We hebben echter een wens: geef de leerkrachten hetzelfde als de kinderen. Gemiddeld zijn er 6 leerkrachten per dag aanwezig. We trakteren rond 10.00 uur. Het trakteren gebeurt in principe in de eigen stamgroep: groep 1,2,3  groep 4,5,6 of groep 7,8. De ouders van groep 1,2,3 mogen tijdens het trakteren van hun kind aanwezig zijn. Fijn als u kiest voor een gezonde traktatie.