Schoolvereniging De Stroming

CBS de VerreKijker is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze vereniging vallen de scholen:

 • De Ark te Meeuwen
 • Het Baken te Werkendam
 • Eben Haëzer te Woudrichem
 • Het Fundament te Genderen
 • ’t Kompas te Werkendam
 • De Parel te Giessen/Rijswijk
 • De Sprankel te Dussen
 • d’Uylenborch te Almkerk
 • De Zaaier te Andel
 • De VerreKijker te Waardhuizen
 • ‘De Regenboog’ in Nieuwendijk

De Stroming heeft een eigen website: www.destroming.eu

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.
Wij vinden goed Protestants Christelijk onderwijs in onze regio van groot belang. Daarvoor hebben we niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook een sterke achterban die ons steunen wil. Vandaar dat we een vereniging zijn. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. De vereniging bestaat uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen bij de school(scholen).

Afbeeldingsresultaat voor logo de stromingHet logo van de vereniging heeft een dynamische vorm. Daarmee geeft het aan, dat er steeds beweging is. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Zoals Jezus de kinderen omvatte, omvat de blauwe figuur de groene. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die dus is omgeven door geloof en hoop.

De Stroming verzorgt kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Onze basiswaarden:

Geloof, hoop en liefde.

Onze kernwaarden:

 • vertrouwen
 • groei/ontwikkeling
 • samen(werken)
 • bezieling/passie
 • kwaliteit

De vereniging (en haar voorgangers) bestaat al sinds 1888 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor goed Christelijk onderwijs.

Iedere school heeft een eigen sfeer en eigen specialisaties. Toch binden veel zaken ons:

 • Op al onze scholen is er aan het begin en het eind van de dag een moment van bezinning, worden de bijbel verhalen verteld en de christelijke feesten gevierd.
 • Er is kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor goede opbrengsten en persoonlijke ontwikkeling.
 • Zij bieden een veilige plaats aan kinderen, waarin ze in aanraking worden gebracht  met de normen en waarden die de bijbel ons aanreikt.
 • Er is aandacht voor de ouders in de school. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs zowel op school- als verenigingsniveau wordt belangrijk gevonden en levert een  bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wij willen een sterke vereniging zijn, waarbij wij een hoge ouderbetrokkenheid ervaren op onze scholen en binnen onze vereniging.
Een hoge betrokkenheid op het onderwijs van uw kind draagt bij aan een goede school(vereniging) en daarmee aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Daarnaast kan de vereniging alleen daadkrachtig optreden als zij namens veel leden (veelal ouders) spreekt. De vereniging kan zich zo sterk maken voor de belangen van uw kind bij de plaatselijke gemeente, de landelijke overheid of andere externe partijen.

Een sterke en brede vereniging kan een goed bestuur samenstellen.
Het bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur.
Het gehele bestuur wordt door de leden van de vereniging gekozen en heeft de verantwoordelijk voor het beleid en verdeling van financiële middelen voor de school van uw kind. Het bestuur legt wel tegenover alle leden van de vereniging jaarlijks verantwoording af voor de gekozen richting en/ of concrete besluiten.

Bent u nog geen lid ? Dan vragen wij u hierbij lid te worden van onze vereniging. 

Door uw lidmaatschap helpt u mee aan de opbouw van een sterke vereniging en sterke Christelijke scholen in Het Land van Heusden en Altena.
De kosten bedragen slechts 10 euro per jaar.
Meldt u aan via: administratie@destroming.eu