Wat doet de school voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?

3 februari 2019

Kinderen die uitvallen op de toetsen of te weinig vooruitgang laten zien, ontvangen extra hulp. Dit kan door extra aandacht in de groep bij een bepaald vak. De intern begeleider is hiervan op de hoogte en kan helpen bij het opstellen van een zorgplan. De specifieke hulp die geboden wordt komt in het groepsplan te staan. Meerdere kinderen die eenzelfde aanpak nodig hebben kunnen zo tegelijk geholpen worden.
Leerlingen met een “zorgarrangement” en leerlingen waar sprake is van een lees-interventieplan in het kader van het dyslexieprotocol hebben nog een individueel handelingsplan.
Mocht het plan niet genoeg resultaat opleveren, dan kan advies worden gevraagd aan het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsteam
In het ondersteuningsteam zitten professionals op het gebied van leerlingenzorg. Een orthopedagoog / psycholoog, een vertegenwoordiger uit het speciaal onderwijs, de intern begeleider en de betreffende groepsleerkracht. Zij bekijken samen hoe een bepaalde leerling het best geholpen kan worden. Als een leerling besproken wordt in het ondersteuningsteam, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld en vaak ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.