Wat doet de school tegen pesten?

3 februari 2019

Pestgedrag mag niet! Helaas komt het toch regelmatig voor. Daarom is het enorm belangrijk voor een veilige groep dat je je ervan bewust bent en er open over kunt zijn.  Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Kwink is een methode die preventief werkt. Tijdens de Kwinklessen wordt regelmatig aandacht besteed aan pesten, want in 2016 geeft 10% van de basisschoolleerlingen aan dat zij slachtoffer geweest zijn van pesten. Hiervan geeft bijna 8% aan maandelijks gepest te zijn en bijna 3% wekelijks.

We leren kinderen het volgende over pestgedrag in groepen:

Pesten komt voor waar mensen in groepen bij elkaar zijn. Je kunt daarbij drie verschillende posities innemen binnen de groep:

  1. Je kijkt er op afstand naar, je bent een toeschouwer
  2. Je pest zelf, je bent een dader  
  3. Je wordt gepest, je bent een slachtoffer

Met behulp van rollenspellen en gesprekken worden situaties besproken of nagespeeld, waarin de kinderen zich verplaatsen in de verschillende posities zoals hierboven beschreven. Emotiewoorden als schaamte, angstig en schuldig worden hierbij besproken. Door op deze manier regelmatig en preventief bezig te zijn hopen we de kinderen te leren hoe ze moeten/kunnen handelen als ze in een groep terechtkomen waar pestgedrag waargenomen wordt.